Góc nhìn

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

🏛 Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Kết quả, có 429/449 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với Nghị quyết.

Sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Thông tin chính phủ