Vấn đề xã hội

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo Báo Đà Nẵng.