Kinh tế- đầu tư

Quảng Nam: Kết thúc cách ly xã hội tại Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn

TỪ 6 GIỜ SÁNG NAY!


🛣 Kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An vào lúc 06h00 ngày 28/8/2020.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng đến khi có Thông báo mới.