Tầm nhìn trí thức

Hệ thống cán bộ cấp trung ương

Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 hiện nay gồm 01 Thủ tướng, 04 Phó Thủ tướng, 18 Bộ, 04 Cơ quan ngang bộ. Mỗi Bộ, Cơ quan ngang bộ có 01 Bộ trưởng và từ 4 đến 8 Thứ trưởng.

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Ngoài ra, trong bộ máy nhà nước hiện nay, còn có các chức danh tương đương Bộ trưởng và Thứ trưởng (gọi là mang Hàm Bộ trưởng, Hàm Thứ trưởng), cụ thể như sau:

1. Chức danh tương đương Bộ trưởng:
– Trưởng các Ban TW của Đảng (nội chính, dân vận, kinh tế, tuyên giáo..);
– Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
– Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;
– Tổng Biên tập Báo Nhân dân;
– Bí thư Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương;
– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (6 người);
– Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
– Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
– Trưởng một số đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương (Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN VN…)
– Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Phó Bí thư thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố HCM (hiện là 07 người);
– Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (04 người).

2. Chức danh tương đương Thứ trưởng:
– Phó các Ban TW của Đảng (nội chính, dân vận, kinh tế, tuyên giáo..);
– Phó Chánh Văn phòng Trung ương;
– Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
– Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
– Bí thư Đảng ủy Ngoài nước;
– Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân;
– Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản;
– Phó Bí thư Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương;
– Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật;
– Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
– Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội;
– Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
– Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
– Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
– Phó Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ;
– Phó một số đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương (Đoàn TNCS HCM, Hội LHPN VN…)
– Trợ lý cho: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ (khoảng 15 người);
– Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị;
– Ủy viên thường vụ thành ủy; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 20 người);
– Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;
– Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
– Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;
– Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;
– Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;
– Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

(P/s: Khả năng vẫn chưa thống kê hết, vì một số chức danh chưa rõ thế nào, như: Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch liên minh HTX VN, Tổng Giám đốc BHXH VN, Chủ tịch các tập đoàn kinh tế NN…)