Giáo dục

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C

BỎ QUY ĐỊNH CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÌNH ĐỘ A, B, C

Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2020. Thông tư này bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Những chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT trước đó thì vẫn có giá trị sử dụng

Các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.