Giáo dục

Nhiều trí thức thỉnh nguyện đặt tên đường 2 giáo sĩ

Thỉnh nguyện gởi chính quyền Đà Nẵng, với nội dung liên quan đến việc đặt tên đường 2 giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre de Rhodes tại TP Đà Nẵng do một số trí thức đã ký tên

Với lý do2 giáo sĩ này đã công lớn trong việc định hình CHỮ QUỐC NGỮ khắp nước đã và đang dùng ngôn ngữ để PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM.

Chỉ đề đạt nguyện vọng, không tranh cãi

Lá thư thỉnh nguyện này đã được một số tri thức gồm giáo sư, tiến sĩ, nhà báo nhà, nhà văn, nhà điêu khắc, bác sĩ, luật sư… đồng ký tên.

Chuyên mục:Giáo dục, Văn hóa

Tagged as: