Việc làm

Đà Nẵng: Công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố

UBND thành phố Đà Nẵng đã triển khai việc công khai quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Trung tâm phát triển quỹ đất công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn thành phố hiện do Trung tâm quản lý dưới đây